Fly Media uses cookies to improve your website experience. Read more
* by accepting only essential cookies our website may not work optimally.

General Conditions

Downloaden als PDF

Artikel 1. Algemeen

1.1            De rechtsverhouding die ontstaat tussen FLY MEDIA BV (handelend onder benaming ‘Fly Media’), rechtspersoon naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Philipssite 5 bus 1, 3001 Leuven, BE 0773.416.731, en de klant wordt beheerst door de hierna volgende algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden nooit in aanmerking genomen, deze zijn dus volledig als nietig te beschouwen ten opzichte van Fly Media bv.

1.2           De opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Fly Media. Elke offerte en factuur bevat een kopie van of link naar de meest recente versie van deze algemene voorwaarden. Indien een nieuwe, bijkomende of aanvullende overeenkomst wordt afgesloten tussen dezelfde partijen, met geactualiseerde algemene voorwaarden, gelden steeds de meest recente algemene voorwaarden, en dit voor alle facturen of overeenkomsten tussen partijen, vanaf de ondertekening van deze nieuwe, bijkomende of aanvullende overeenkomst.

Artikel 2. Offertes en uitvoering

2.1           Op vraag van de klant zal Fly Media voor ieder project een individuele offerte op maat opmaken, waarin de gevraagde opdrachten en bijhorende tarieven vermeld worden. Tenzij uitdrukking anders vermeld, heeft iedere offerte een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending.

2.2          De ondertekening, of het bevestigen van de offerte per wederkerende e-mail, door de opdrachtgever geldt als definitieve aanvaarding van de offerte, evenals van de algemene voorwaarden. Deze opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties tussen Fly Media en de klant. Een mondelinge aanvaarding of aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen is evenzeer geldig. Fly Media start hierna het project op.

2.3          De tarieven vermeld in de offerte bij iedere taak zijn een inschatting van het aantal vereiste werkuren om de omschreven taak uit te voeren, op basis van de beschikbare informatie op het moment van opmaken van de offerte. Indien er na het aanvaarden van de offerte door de opdrachtgever bijkomende vragen voor verder onderzoek, aanpassingen aan de manier van uitvoering of uitbreiding en wijziging van de opdracht worden gesteld of gevraagd of indien later zou blijken dat Fly Media niet over alle informatie beschikte om een correcte inschatting te kunnen geven van het benodigde aantal eenheden kan Fly Media de extra werkuren nodig om de betreffende taak naar behoren uit te kunnen voeren aanrekenen aan het geldende uurtarief dat wordt vermeld in de offerte. De opdrachtgever wordt hiervan per e-mail of andere elektronische communicatie in kennis gesteld. Bij gebreke aan reactie binnen de 10 (tien) dagen, wordt de opdrachtgever geacht hiermee akkoord te gaan.

2.4          Indien de opdrachtgever bijkomende vragen stelt of opdrachten geeft die buiten de originele opdracht vallen maar wel op korte termijn dienen te worden behandeld of uitgevoerd kan Fly Media deze vragen beantwoorden en of opdrachten uitvoeren zonder dat daarvoor een aparte offerte wordt opgemaakt. Deze uren worden gepresteerd aan het geldende uurtarief van Fly Media, dewelke vermeld zijn in de offerte.

2.5          De strategie / creatie aangeleverd door Fly Media wordt verondersteld definitief te worden goedgekeurd door de opdrachtgever, tenzij ze onderwerp is van gemotiveerde opmerkingen van de opdrachtgever gecommuniceerd aan Fly Media binnen de 14 (veertien) dagen na ontvangst van de strategie / creatie.

Artikel 3. Tarieven en betaling

3.1           Alle gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De tarieven en prijzen omvatten alle voorzienbare kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Fly Media en de klant.

3.2          Het geldende uurtarief wordt steeds in iedere offerte vermeld. Bij overeenkomsten tot dienstverlening waarbij een termijn van 6 (zes) maanden is verstreken sinds de aanvang of meest recente herziening, heeft Fly Media het recht om de (uur)tarieven en prijzen ten allen tijde te wijzigen. Fly Media zal de klant hier tijdig van op de hoogte stellen. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven, door middel van een aangetekend schrijven, af te zien van de overeenkomst. Bij gebrek aan dergelijk aangetekend schrijven wordt de klant geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

3.3          Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag op een door Fly Media aangegeven bankrekeningnummer, zonder korting. Zo de facturen geen vervaldag vermelden, dient te worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum.

3.4          Wanneer de klant de offerte aanvaard heeft zoals eerder beschreven, wordt de klant gevraagd een voorschot van 30% (dertig procent) van de totaalsom te betalen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen, tenzij anders werd bedongen. Fly Media kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de betaling van het voorschot.

Indien de klant, na de aanvatting van de werken door Fly Media, zijn bevestiging herroept, afziet van de opdracht of de opdracht wijzigt, zullen reeds betaalde voorschotten niet worden terugbetaald door Fly Media.

3.5          Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. Fly Media zal in dergelijk geval een schriftelijke ingebrekestelling overmaken aan de klant, dit kan zowel via e-mail als per post worden gedaan. Van zodra Fly Media een eerste schriftelijke ingebrekestelling heeft verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €150. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

3.6          Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt Fly Media zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot betaling van alle nog openstaande schulden, ingaande 7 (zeven) dagen na het verzenden van een aangetekend schrijven door de dienstverlener. Alle hieruit voortvloeiende kosten dan wel geleden schade zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 4. Duur en beëindiging van de overeenkomst

4.1           Onze overeenkomsten kunnen worden afgesloten voor zowel een bepaalde als onbepaalde duur, in principe steeds voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten.

In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe periode die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Elke partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een schriftelijke opzegging tot 2 (twee) maanden voor verstrijken van de duur van de overeenkomst, zowel per post als via een elektronisch communicatiemiddel. De opzegging is slechts geldig na akkoord en bevestiging van de andere partij.

In geval van een overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel Fly Media als de klant het recht om de overeenkomst ten allen tijde eenzijdig en per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van 2 (twee) maanden, startend vanaf de dag volgend op de opzegging van de verlenging, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf.

4.2          De klant heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding ten allen tijde te herroepen. Deze herroeping zal echter geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de bijkomende betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde werken.

4.3          Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst.

4.4         Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de klant worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van de gestelde inbreuk.

4.5         Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 5. Klachten

5.1           Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief te worden meegedeeld binnen de 7 (zeven) werkdagen vanaf de leveringsdatum van de dienst. Elke factuur die niet binnen deze termijn wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.

5.2          Facturen, dan wel onderdelen van facturen, die betrekking hebben op de effectief door Fly Media voorgeschoten kosten aan derden (bv. Google Ads, Facebook Advertising, website plug-ins, scripts, etc), kunnen niet worden geprotesteerd, zo Fly Media kan aantonen dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt, tenzij deze kosten werden gemaakt los van enige overeenkomst/bijkomende opdracht.

5.3          Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van het eindproduct, die binnen de hierboven bepaalde termijn worden geformuleerd, dienen grondig te worden gemotiveerd met referentiewerken of getuigenissen van deskundigen. Het ongemotiveerd weigeren van een eindproduct vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur.

Artikel 6. Oplevering en garantie

6.1           De leveringstermijnen zijn indicatief en binden Fly Media niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en geeft de opdrachtgever evenmin het recht de overeenkomst te beëindigen of betaling op te schorten.

6.2          Wanneer de opdracht is afgewerkt, gaat Fly Media over tot de definitieve oplevering. De oplevering bestaat uit een (symbolische) overdracht van het ontwikkelde product en een duidelijke communicatie.

6.3          Indien de ontwikkelde producten kwalificeren als “computerprogrammatuur” zorgt de definitieve oplevering voor de aanvang van een garantieperiode van 2 (twee) maanden. Binnen deze termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele gebreken te melden aan Fly Media. Gebreken in de functionaliteit moeten steeds vaststelbaar of reproduceerbaar zijn en op de meest gedetailleerde wijze beschreven worden. De feedback moet steeds schriftelijk gegeven worden en gebeurt bij voorkeur in gebundeld formaat.

6.4         Indien de opdracht bestaat uit een dienstverlening op lange termijn (bijvoorbeeld support- en hostingsdiensten) zal de klant zich onthouden van elk excessief gebruik d.w.z. zogenaamd gebruik dat beduidend hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde afnemer van onze dienstverlening. Fly Media zal de klant berichten over het overmatig gebruik en maatregelen bespreken die dit kunnen beperken. Indien het overmatig gebruik van structurele aard is, behoudt Fly Media zich het recht voor de klant te verplichten om over te schakelen op een aangepast dienstenniveau. Dit is o.a. (maar niet limitatief) het geval indien de behoeften van de klant gewijzigd zijn. Fly Media heeft het recht om haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten zolang geen oplossing voor de structurele overbelasting is gevonden.

6.5         De klant aanvaardt dat er geen oplevering zal plaatsvinden vooraleer de finale factuur integraal voldaan is. Concreet betekent dit dat een websiteproject niet online gezet zal worden, of de finale versie van een grafisch ontwerp niet zal worden doorgestuurd, voordat de klant het volledige saldo betaald heeft.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1           Fly Media verbindt zich tot een inspanningsverbintenis in de uitvoering van deze overeenkomst zonder enig resultaat of enige prestatie te garanderen. Zij zal in het kader van een inspanningsverbintenis redelijke maatregelen treffen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de opdrachtgever gewenste of vooropgestelde resultaat niet kan worden bereikt.

7.2          In de mate toegelaten door het toepasselijke recht wordt de aansprakelijkheid van Fly Media in het kader van deze overeenkomst uitgesloten. Fly Media kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of incidentele schade, economische schade of gevolgschade, hierin begrepen verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van kansen of contracten, verlies van goodwill of gegevens, en verlies van programma’s en/of data.

7.3          In geval van overmacht is Fly Media gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, en dit voor de duur van de overmacht. Overmacht wordt verstaan onder de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis zich voordoet, buiten de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. Fly Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht.

7.4          Fly Media kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkend feit plaatsvond tijdens de uitvoering van hun opdracht.

7.5          Indien de klant een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij Fly Media hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen door middel van een aangetekende ingebrekestelling waarin hij de tekortkoming nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft. Hierop volgend heeft Fly Media de gelegenheid om de tekortkoming te herstellen.

7.6          Indien de klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Fly Media in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Fly Media te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

Artikel 8. Medewerking en verantwoordelijkheid opdrachtgever

8.1           De opdrachtgever dient tijdig zijn noodzakelijke en nuttige medewerking aan Fly Media te verlenen, hierin begrepen het tijdig aanleveren van het juiste en volledige bronmateriaal, teneinde Fly Media toe te laten haar contractuele verplichtingen na te leven. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, is Fly Media gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de opdrachtgever evenwel wordt ontslagen van diens verbintenissen in het kader van de overeenkomst.

Fly Media is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten is aan een tekortkoming in hoofde van de opdrachtgever. Bovendien erkent en aanvaardt de opdrachtgever dat, indien deze in gebreke blijft in de uitvoering van zijn verplichtingen overeenkomstig deze overeenkomst en dit een impact heeft op de overeenkomst, Fly Media gerechtigd zal zijn de in de overeenkomst vooropgestelde prijzen en tijdslijn aan te passen.

8.2          De opdrachtgever waarborgt aan Fly Media dat deze laatste gerechtigd is het door de opdrachtgever aangeleverde bronmateriaal (bv. inhoud van websites, nieuwsbrieven, promotiebonnen of publiciteitsadvertenties, sleutelwoorden, door de opdrachtgever gevraagde aanpassingen (updates), keuze van domeinnamen) te gebruiken en te verwerken voor de doeleinden van de overeenkomst en dat dergelijk gebruik en dergelijke verwerking geen inbreuk zal plegen op de rechten van derden.

Er vindt echter in geen geval overdracht plaats van intellectuele eigendomsrechten, het logo of de merknaam die eigendom zijn van de opdrachtgever. Fly Media zal de aangeleverde merken en logo’s enkel en alleen gebruiken in functie van de overeenkomst en deze nooit doorgeven aan derden. De opdrachtgever waarborgt in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen teneinde gerechtigd te zijn het bronmateriaal aan Fly Media over te maken in het kader van de overeenkomst en Fly Media toe te laten het bronmateriaal te gebruiken en te verwerken in het kader van de overeenkomst. De opdrachtgever waarborgt dat het verstrekte bronmateriaal correct en volledig is en erkent en aanvaardt dat Fly Media geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de opdrachtgever om de juistheid en volledigheid van het door de opdrachtgever verstrekte bronmateriaal te verifiëren. Fly Media is niet aansprakelijk ten aanzien van de opdrachtgever in dit verband.

8.3          De opdrachtgever is aansprakelijk voor, en verbindt er zich toe Fly Media te vrijwaren voor, enige directe of indirecte schade (hierin begrepen verlies van contracten, cliënten, opbrengst, winst, goodwill, reputatieschade) en kosten, geleden door Fly Media in het kader van het gebruik en de verwerking van door de opdrachtgever aangeleverd bronmateriaal, met inbegrip van enige schade die door Fly Media moet worden vergoed aan een derde en die een gevolg is van een aan de opdrachtgever toewijsbare fout, niet naleving van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst of nog de onjuistheid van enige door de opdrachtgever in deze overeenkomst verstrekte waarborg.

Artikel 9. Verwerking persoonsgegevens

9.1           Indien Fly Media in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van derden, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever, verwerkt in de zin van de wet van 11 december 1998 (“de Privacywet”), zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing.

De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de verwerking van persoonsgegevens door Fly Media in het kader van de overeenkomst gebeurt in opdracht van de opdrachtgever en dat de opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid voor deze verwerking draagt. De opdrachtgever waarborgt aan Fly Media dat deze laatste gerechtigd is de persoonsgegevens te verwerken in uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever waarborgt tevens alle verplichtingen die op de verantwoordelijke voor de verwerking rusten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, te hebben nageleefd, zowel in het kader van de Privacywet als enige andere toepasselijke wetgeving of regelgeving, en de opdrachtgever waarborgt in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen teneinde gerechtigd te zijn de persoonsgegevens Fly Media over te maken in het kader van de overeenkomst en Fly Media toe te laten de persoonsgegevens te verwerken in het kader van de overeenkomst. De opdrachtgever waarborgt dat de verstrekte persoonsgegevens correct en volledig zijn en erkent en aanvaardt dat Fly Media geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de opdrachtgever om de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens te verifiëren.

9.2          Fly Media is niet aansprakelijk ten aanzien van de opdrachtgever op welke grond dan ook, hierin begrepen aansprakelijkheid voor schade geleden door de opdrachtgever ingevolge vorderingen van derden, hierin begrepen de betrokken persoon zoals gedefinieerd in de Privacywet, op basis van de verwerking door Fly Media van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door de opdrachtgever aan Fly Media verstrekt. De opdrachtgever is aansprakelijk voor, en verbindt er zich toe Fly Media te vrijwaren voor, enige directe of indirecte schade en kosten, geleden door Fly Media in het kader van de verwerking van de persoonsgegevens door Fly Media in uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van enige schade die door Fly Media moet worden vergoed aan een derde, hierin begrepen de betrokken persoon, en die een gevolg is van een aan de opdrachtgever toewijsbare fout, niet naleving van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst of nog de onjuistheid van enige door de opdrachtgever in deze overeenkomst verstrekte waarborg.

Artikel 10. Eigendomsrecht

10.1         Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen is Fly Media eigenaar en behoudt zij alle eigendomsrechten, waaronder alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (hierin begrepen (niet exhaustief) auteursrechten, sui generis databankrechten, octrooirechten, merkenrechten, rechten in tekeningen en modellen, rechten in know-how, handelsgeheimen alsook het recht om enige van de voorgaande te laten registreren) in (i) alle voorafgaand aan de overeenkomst en onafhankelijk van deze overeenkomst door Fly Media ontwikkelde materialen en producten, alsook (ii) in de door haar tijdens de uitvoering van de overeenkomst aangeboden en ontwikkelde diensten en producten, hierin begrepen (niet exhaustieve lijst) informatie, documentatie, teksten, afbeeldingen, rapporten, ontwerpen, software, databanken, websites, nieuwsbrieven, promotiebonnen en knowhow behalve indien deze door de opdrachtgever worden aangeleverd. De rechten van Fly Media bevatten derhalve de uitgedrukte vormgeving van de website en de structuur van de in deze website geïntegreerde databank.

10.2         Alle door Fly Media gecreëerde en/of ter beschikking gestelde materialen mogen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 25%, separaat voor iedere vastgestelde schending. De klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

10.3         De klant aanvaardt dat Fly Media ten allen tijde een verwijzing kan maken naar zijn/haar handelsnaam en/of handelsketens bij wijze van referentie, zoals een logo of naamsvermelding onderaan de website, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 11. Exclusiviteit

11.1           De opdrachtgever verleent, voor de duur van de overeenkomst, aan Fly Media het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

12.1          Fly Media en de klant bevestigen dat alle vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst ten allen tijde vertrouwelijk blijft. Als vertrouwelijke informatie wordt gekwalificeerd: Alle informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreukmakende partij in het gedrang. Deze inbreukmakende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)gerechtelijke stappen.

Artikel 13. Hosting en domeinnamen

13.1          Fly Media kan op vraag van de klant een hostingpakket opzetten of een domeinnaam registreren of verhuizen. Ieder hosting pakket en domeinnaam worden steeds vastgelegd voor een periode van 1 (één) jaar, jaarlijks verlengbaar op de vervaldatum.

13.2         De uitvoering van de hostingdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op een virtuele ruimte. Het staat de klant in principe vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden.

13.3         De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties, volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor .be-domeinnaam). De registratie en hernieuwing van de domeinnaam gebeurt enkel na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de klant. Fly Media kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot het verlies van de domeinnaam leidt. De registratiekosten van een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of hernieuwing, bekendgemaakt en aangerekend aan de klant. De weigering door de bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de klant en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding.

Artikel 14. Opsplitsbaarheid

14.1         Indien enige bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst op enige wijze ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, dan wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd.

Artikel 15. Betwistingen

15.1         Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van Fly Media is gelegen.

Artikel 16. Bepalingen omtrent deze overeenkomst

16.1         De klant aanvaardt dat de communicatie tussen de partijen met alle middelen naar recht kunnen worden bewezen. Elektronische communicatie zoals o.a. (maar niet limitatief) e-mailverkeer, Whatsapp berichten en SMSen, worden hier eveneens onder begrepen.

16.2        Fly Media kan haar rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder instemming van de klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

Contacteer ons

Voor vragen in verband met deze algemene voorwaarden, of andere zaken, kan u steeds contact met ons opnemen via email naar senne@flymedia.be, of per post via de onderstaande gegevens:

Fly Media bv
Philipssite 5/1
3001 Leuven
BTW BE0773.416.731

Among others, these satisfied customers went before you!